زبان کیبورد دستگاه خود را بر روی انگلیسی بگذارید، سپس نمرات خود را روبروی کادر هر درس وارد کنید.

نام درس نمره ضريب
دینی 3
سلامت وبهداشت
فارسی 3
زبان خارجی 3
ریاضی و آمار 3
علوم و فنون ادبی 3
جغرافیا 3
عربی تخصصی
تاریخ 3
جامعه شناسی 3
فلسفه 2
معدل
مجموع