زبان کیبورد دستگاه خود را بر روی انگلیسی بگذارید، سپس نمرات خود را روبروی کادر هر درس وارد کنید.

نام درس نمره ضريب
تعلیمات دینی 3
عربی 3
فارسی 3
زبان خارجی 3
زیست شناسی
ریاضی
فیزیک 3
شیمی 3
سلامت و بهداشت
معدل
مجموع