زبان کیبورد دستگاه خود را بر روی انگلیسی بگذارید، سپس نمرات خود را روبروی کادر هر درس وارد کنید.

نام درس نمره ضريب
تعلیمات دینی 3
عربی
فارسی 3
زبان خارجی 3
ریاضیات گسسته
هندسه
شیمی 3
فیزیک 3
سلامت و بهداشت
علوم اجتماعی
حسابان
معدل
مجموع