زبان کیبورد دستگاه خود را بر روی انگلیسی بگذارید، سپس نمرات خود را روبروی کادر هر درس وارد کنید.

نام درس نمره ضريب
دینی 2
عربی 2
فارسی 2
نگارش 2
هندسه 2
حسابان 1
آمار و احتمال
زبان خارجی 2
تربیت بدنی 2
فیزیک 2
شیمی 2
آزمایشگاه 2
محیط زیست
تاریخ
زمین شناسی
انضباط
معدل
مجموع